BẢN VẼ KT    GAMES    ABOUT    KIENTRUC    THƠ & TẾU    HOA LAN    DHKT3    SINH HOAT KT    TU DIEN
SINH HOAT TORONTO    QUÊ HƯƠNG    MÙI VỊ QUÊ TA    ALBUM VIỆT    QUỐC KỲ    MẸ VIỆT    THƠ T̀NH
THƠ HAY    TIỂU ĐƯỜNG    WORLD-TIME & CAL    ĐẤT VIỆT    VĂN HÓA VIỆT    TRUYỆN CƯỜI
B-NGUYEN: 647 308 4717                E-Mail :  bngcanada@gmail.com
AnhKTS, AnhHungVoDanh, BanXua61, Berlin92, BienHoa99, Tho&Teu, DHKT2, DRIVERS, KtAustralia, KTScacKhoa, CacKTS,
KtParis, KtToronto, KyYeu, Thanh, Can, Nguu, Banh, OngDo, QueHuong, MuiViQueTa, AlbumViet, Sau33Nam, SearchJOBS,
SHOPPING, EmailKTS, Chicago, Sydney, ThayNhac, SaRet, Toronto, Vietnam, Music, Houston, QuocKy, TienViet, Lispfile, MeViet,
   

Truyện cười dân gian Phần Một

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Truyện Xiển Bột

BACK TO TOP
1. Bẩm chó cả
Nhà nọ thấy quan lại tham nhũng, trong ḷng rất khinh. Một hôm, các quan đến nhà chơi, trong số đó có cả mấy bạn đồng song thuở trước. Ông ta bảo người nhà dọn rượu thết.
Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa:
- Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các ngài chiếu cố cho.
Các quan cầm đũa, bấp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi: đây đĩa ǵ, kia bát ǵ...
Nhà nho thong thả nói:
- Đây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả.
BACK TO TOP
2. Mất trộm ḅ
Một người vừa mới tậu được con ḅ. Tối đi ngủ, anh ta đă chốt chuồng ḅ cẩn thận rồi lại đặt cái chơng ngay giữa lối ra vào mà nằm ngủ. ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất ḅ của anh ta. Xót ruột, anh ta tŕnh quan:
- Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt ḅ chui qua chơng con nằm mà đi ra.
Quan nghe nói vô lư quả bật cười:
- Con ḅ chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua gầm chơng!
- Dạ, bẩm quan, thế th́ chúng nó dắt ḅ của con đi lối nào? Sáng dậy cái chơng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối ra vào kia mà!
- Đồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chơng mày nằm ra một bên, dắt ḅ ra rồi lại khiêng về chỗ cũ...
Người kia như vỡ lẽ, nói:
- à, thế ra quan thông đồng với bọn trộm, nên mới tỏ tường được như thế chứ!
BACK TO TOP
3. Cứ bảo tuổi sửu có được không?
Đồn rằng có một ông quan huyện rất thanh liêm, không ăn của dút bao giờ. Bà huyện thấy tính chông như vậy cũng không dám nhận lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan huyện bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật ǵ đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới t́m cách đút lót với bà huyện. Bà huyện cũng chối đây đẩy:
- Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông th́ mươi, mười lăm năm sau, ông ấy biết ông ấy cũng vẫn c̣n rầy la tôi cơ đấy! Dân làng năn nỉ măi, bà nể t́nh mới bày cách:
- Quan huyện nhà tôi tuổi "tí". Dân làng đă có ư như vậy, th́ hăy về đúc một con chuột bạc đến đây, rồi tôi cố nói giùm cho, họa may được chăng!
Dân làng nghe lời, về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc, toàn bằng bạc đem đến.
Một hôm, ông huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự t́nh kể lại. Nghe xong, ông huyện mắng:
- Sao mà ngốc vậy! Lại đi bảo là tuổi "tí"! Cứ bảot tuổi "Sủu" có được không!
BACK TO TOP
4. Quan lớn mua vàng
Theo lệ ngày xưa, ai làm quan th́ mua món ǵ cũng chỉ phải trả nửa giá tiền, trừ mua vàng phải trả đủ.
Một ông quan nọ vừa đến nhậm chứa, bảo hiệu vàng đem hai lạng đến bán cho ngài. Chủ hiệu vàng nghe tiếng quan dữ như cọp, mói bẩm:
- Vàng mỗi lạng thực giá sáu chục đồng, song quan lớn th́ trả một nửa cũng được.
Quan cầm hai lạng vàng xem, rồi ung dung bỏ một lạng vào túi. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua có một lạng, c̣n lạng kia trả lại, nên khi quan vào nhà trong, anh ta vẫn đứng đấy đợi trả tiền. Hồi lâu quan ra, thấy vậy mới hỏi:
- Mua bán xong rồi, c̣n đứng đấy làm ǵ?
Chủ hiệu vàng đáp: - Con chờ quan lớn trả tiền cho.
Quan bảo: - Tiền trả rồi, c̣n đ̣i ǵ nữa?
Chủ hiệu vàng đáp: - Hai lạng, quan trả lại một lạng, lấy một lạng.
Quan nổi giận:
- Nhà ngươi lạ thật! Nhà ngươi bảo ta trả một nửa cũng được. Ta mua hai lạng, nhưng chỉ lấy một, trả lại một chẳng phải là đă trả một nửa là ǵ!
BACK TO TOP
5. Dân giần quan
Có hai anh lính hầu hạ quan lâu ngay, thấy quan đă ác lại hay ăn tiền, cứ có việc vào cửa quan là y như bị đánh đập tàn tệ, đến lúc x́ tiền ra mới thôi.
Một hôm, rỗi răi, hai anh ngồi kháo chuyện với nhau, nói xấu quan. Một anh bảo:
- ác thế th́ có ngày dân nó quật lại cho mà xem!
Quan quán quạt chi quàn quan
Dân dấn dận chi dần dân
Quan là quan, quan quàn dân
Dân là dân, dân giần quan.

Chẳng ngờ quan đi qua nghe được trợn mắt hỏi: - Bay nói ǵ thế?
Anh kia nói chữa:
- Bẩm quan, con bảo: "Quan quản dân, dân... cần quan. Không có quan th́ ai cai trị dân".
BACK TO TOP
6. Quan thị và quan vơ xỏ nhau
Quan Vơ ghét quan Thị, trông thấy quan mới đọc một vế câu đối xỏ:
Thị vào hầu, th́ đứng thị trông,
Thị cũng muốn, thị không có ấy.

Bốn chữ thị ở đay có bốn nghĩa và được giả thích ngay, chứ thị đầu là hầu hạ, chữ thứ hai là trông, chữ thứ ba là muốn, chữ thứ tư là ấy.
Quan thị tữc quá đối lại:
Vũ cậy mạnh, vũ ra vũ mưa,
Vũ gặp mưa, vũ ướt cả lông.

Bốn chữ vũ cũng có bốn nghĩa và được giả thích ngay như bốn chữ thị ở vế trên. Hai bên đối nhau đêu giỏi cả, thật là kẻ tám lạng người nửa cân.
BACK TO TOP
7. Diệu kế
Một quan vơ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xông tới để hỏi tội quan về việc quan đem nàng hầu đi theo, quan bèn triệu tập ban tham mưu lại vấn kế.
Kẻ đưa kế này, người bày mưu nọ, tướng quân đều thấy không ổn. Bỗng một viên quân sư, vốn ḍng râu quặp, tiến lại tâu rằng:
- Trước mặt, địch quân như gió băo, sau lưng phu nhân như nước lũ. Song lọt vào tay giặc không nguy bằng lọt vào tay phu nhân. Chỉ có nước tướng quân hàng giặc, để thoát khỏi tay phu nhân là hay hơn cả.
Ông tướng vỗ đùi khen:
- Diệu kế! Tuyệt diệu kế!
BACK TO TOP
8. Bố mày! Đă chết với tao chưa?
Một anh, nhà có giỗ, vợ vừa làm cỗ xong, đặt lên bàn thờ th́ một con ruồi đến đậu ngay lên đĩa thịt. Chị vợ vội kêu lên:
- Thôi chết rồi! Mâm cơm cúng ông bà mà anh không coi cẩn thận để ruồi nó đậu vào, làm uế tạp mất rồi!
Anh chồng nghe thế, giận con ruồi lắm, nghĩ bụng: Hai vợ chồng ḷng thành làm được mâm cơm mà con ruồi nó làm ô uế, giờ có cúng, ông bà cũng không về hưởng nữa, liền lên huyện kêu:
- Bẩm lạy quan lớn, chúng tôi vất vả quanh năm hôm nay mới làm đuợc mâm cơm cúng ông bà, thế mà con ruồi nó sà vào, làm ô uế cả. Xin quan lớn xử tội nhờ.
Quan nghe xong bảo:
- Tao cho phép mày từ rày hễ thấy nó bất kỳ ở đâu, cứ đánh cho chết.
Quan vừa buông lời, th́ một con ruồi đến đậu ngay trên má quan.
Anh kia trông thấy, mắm môi, giang tay tát bốp vào mặt quan chứi:
- Bố mày! Đấ chết với ông chưa!
BACK TO TOP
9. Có con giun đất!
Quan tuần rậm râu, ngồi ăn cơm với quan án không râu. Có hạt cơm dính vào râu quan tuần, anh lính hầu quan tuần vội bẩm:
- Bẩm cụ lớn, trong bộ râu cụ lớn có ḥn ngọc minh châu. Quan tuần thủng thẳng vuổt râu để cho hạt cơm rơi xuống.
Quan án về nhà, bảo anh lính hầu ḿnh:
- Đấy mày xem! Lính bên quan tuần khôn ngoan thế đây! Giá mày học được như nó th́ có phải tao cũng được mát mặt không?
Cách mấy hôm sau, quan tuần sang quan án ăn cơm. Có sợi bún dính ở mép quan án, anh lính hầu quan ăn trông thấy vội bẩm:
- Bẩm cụ lớn, trên mép cụ lớn có con giun đất đấy ạ!
BACK TO TOP
10. Ba anh đầy tớ
Một lăo nhà giàu có ba anh đầy tớ, nhưng mỗi anh một tính, anh th́ rất cẩn thận, anh th́ rất lo xa, c̣n một anh th́ rất lễ phép. Lăo lấy làm đắc ư lắm.
Một hôm, cậu con cả lăo ngă xuống ao, anh cẩn thận trông thấy, chạy về thưa với chủ:
- Thưa ông, cậy cả nhà ngă xuống ao, xin ông cho phép con đi vớt cậu lên ạ!
Vớt lên được, th́ cậu cả đă chết ngoẻo rồi. Lăo liền vác gậy đuổi, anh cẩn thận chạy biến. Lăo sai anh lo xa đi mua áo quan về liệm. Được một lúc, anh này mang về hai cái. Thấy thế ông chủ trừng mắt:
- Tại sao mua những hai cái, thằng kia?
Anh này trả lời:
- ấy, con mua pḥng xa, nhỡ cậu hai có chết đuối th́ có cái dùng ngay.
Lăo lại vác gậy đuổi đi.
Chỉ c̣n anh lễ phép vẫn được ḷng chủ. Một hôm, anh ta cùng một người nữa cáng chủ nhà đi chơi. Đến chỗ lội bùn ngập đến lưng ống chân mà anh ta vẫn vui vẻ không một lời phàn nàn. Thấy thế ông chủ khen:
- Anh khá lắm, biết chịu khó. Cứ cố đi rồi đến tết ta sẽ may cho bộ cánh.
Vừa nói đến đấy th́ anh đầy tớ dặt cáng xuống giữa đống bùn khoanh tay lễ phép nói:
- Con xin đa tạ ông!
BACK TO TOP
11. Bốn cẳng, sáu cẳng
Một thầy cai sai lính lệ đi trát gấp (1); bảo anh ta lấy ngựa mà cưỡi. Anh lính lệ giắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, cứ xắn quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa. Người qua đường lấy làm lạ hỏi:
- Anh điên hay sao mà không cưỡi lên ngựa chạy cho mau?
Anh lính lệ trả lời:
- Khéo cho anh! Bốn cẳng lại nhanh hơn sáu cẳng được à!
(1) trát: cũng như ngày nay ta nói công văn
BACK TO TOP
12. Ghen bóng ghen gió
Một anh học tṛ có tính hay ghen muốn thử ḷng vợ. Tối đến anh ta ngôi núp một xó, đợi vợ di qua th́ chạy ra ôm chầm lấy. Vợ giật ḿnh kêu lên. Anh ta mừng lắm, nói:
- Rơ thật phúc nhà ḿnh. Được người vợ trinh tiết.
Một hôm, xem sử đến chỗ Tần Cối giết Nhạc Phi anh ta giận lắm, tay đang cầm cái chén, quăng xuống đất vỡ tan. Vợ thấy thế, nói:
- Cả nhà có mười cái chén, đập mất chín rồi, c̣n cái này lại đập nốt, lấy ǵ mà uống nước?
Anh ta nghe nói, trợn mắt quát to lên:
- À à! Ḿnh bênh thằng Tần Cối à! Hay là ḿnh đă thông dâm với nó?
BACK TO TOP
13. Sao đă vội chết
Một ông thầy lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lăo đột ngột lại hỏi:
- Lăo nghe thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đă chữa khỏi được mấy đám rồi?
Ông lang quả quyết đáp:
- Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi là chữa khỏi hết.
Ông lăo cau mặt nói:
- Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc của thầy một năm th́ khỏi, sao nó mới uống được ba tháng đă chết?
Ông lang xua tay nói:
- Rơ ràng tại cậu nhà không chịu nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc một năm, sao mới uống ba tháng đă vội chết? Cứ uống thuốc đủ năm, xem có khỏi không nào?
BACK TO TOP
14. Con thanh tịnh
Ông quan nọ muốn ăn thịt ếch, sai lính đi bắt, nhưng lại không muốn dùng tiếng "ếch", nghe không sang, bảo là đi bắt con thanh tịnh, ư nói trong sạch, không ăn bẩn.
Lính nghĩ nát óc mà không hiểu "con thanh tịnh" là con ǵ, gặp ai cũng hỏi. Hỏi nhà sư, nhà sư nói:
- ở trên đời này, chỉ có nhà tu hành là thanh tịnh thôi!
Lính mừng quá bắt sư trói lại, lôi về để dưới nhà giam, vội vàng lên công đường thưa:
- Bẩm con đă bắt được con thanh tịnh về đây rồi ạ.
Quan truyền: - Thế th́ chặt đâu lột da cho ta!
Sư nghe, sợ mất vía, lạy lục.
- Nhờ anh lên bẩm quan, hôm qua tôi có ăn mấy miếng thịt cầy, chẳng được thanh tịnh nữa, xin quan xét cho!
BACK TO TOP
15. Sát sinh tội nặng lắm!
Một người đánh cá đem cá vào chợ bán. Có nhà sư trông thấy, bảo:
- Ngày nào ngươi cũng sát sinh, tội nặng lắm! Để nhà chùa làm lễ sám hối cho, có bằng ḷng không?
Người đánh cá hỏi: - Sám hối th́ phải thế nào?
Sư bảo: - Bán rẻ cá cho nhà chùa để nhà chùa phóng sinh, thả xuống ao.
Người đánh cá nói:
- Vâng! Nhưng xin nhà chùa cho mỗi con năm tiền, chứ kém không được.
Sư nói:
- Nam mô phật! Sao đắt thế! Xưa nay nhà chùa vẫn mua cá rán ở hàng cơm cũng chỉ có ba tiền một con, nữa là cá chưa rán.
BACK TO TOP
16. Hết khoe chữ
Có một nhà sư hay khoe chữ, thích đối đáp. Một hôm, học tṛ vào vui cảnh chùa, nhà sư ra câu đối, thách đối:
- Nhất sĩ nh́ nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nh́ sĩ
Thấy câu đối có ư châm chọc ḿnh, anh học tṛ liền trả miếng:
- Trên sư dưới săi, ngảng lưng trở lại, trên văi dưới sư
Từ đó, nhà sư chỉ lo đọc kinh kệ, không dám khoe chữ nữa.
BACK TO TOP
17. Cha cố và sư ông thi tài
Một ông cha thấy sư đang đăng đàn làm lễ, muốn xỏ ông sư, đọc luôn một vế câu đối:
Sư ông đăng đàn, văi ra kia, tiểu ra đấy.
Văi vừa có ư và văi, vừa có ư đại tiện, tiểu vừa có ư chú tiểu, vừa có ư tiểu tiện.
Nhà sư cũng không vừa, chờ hôm chủ nhật thất cho đang rửa tội mớivào nhà thờ đối lại:
Cố cha rửa tội, tra đằng trước, sờ đằng sau.
Câu đối lại cũng tài t́nh! Cha có hai nghĩa: ông cha, và "tra" vào; sờ cũng có hai ư: bà sờ (soeur) và sờ mó.
BACK TO TOP
18. Xin tiền tiên
Có hai anh hay nói láo. Một hôm, cùng đi tắm với nhau, anh nọ muốn ḷe anh kia, nên mang theo năm tiền của ḿnh rồi lặn cuống nước, lúc ngoi lên ch́a năm tiền ra, nói:
- Tao lặn xuống gặp hai ông tiên đang đánh cờ. Tao vào xem th́ hai ông ấy cho tao năm tiền bảo đi chỗ khác. Tao mừng quá bơi lên đây.
Anh kia biết anh này nói láo, định xỏ lại. Anh ta giả bộ tin là thật, hỏi:
- Thết à! Thết th́ để tao lặn xuống xem, may ra xin được mấy tiền nữa th́ hay.
Nói rồi liền lặn xuống. Một lát bơi lên:
- Tao lại gặp hai ông tiên đánh cờ. Tao mon men đến định xin tiền, th́ hai ông ấy mắng, bảo: "Thằng trước xuống đây, đă cho năm tiền bảo về chia nhau. Vậy c̣n xuống quấy rầy ǵ nữa!"
Biết là bị xỏ, nhưng anh nọ cũng đành phải chia cho anh kia hai tiền rưỡi.
BACK TO TOP
19. Nhất bên trọng, nhất bên khinh
Một anh thờ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi:
- Trước kia anh có học hành được chữ ǵ không?
Anh ta trả lời: - Bẩm có ạ!
Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của ḿnh đang đứng ăn ở góc sân, bảo:
- Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay th́ ta sẽ thưởng.
Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:
Bạch mă mao như tuyết (Ngựa trắng lông như tuyết)
Tứ túc cương như thiết (Bốn chân cứng như sắt)
Tướng công kỵ bạch mă (Ngài cưỡi ngựa trắng)
Bạch mă tẩu như phi (Ngựa trắng chạy như bay)
Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền.
Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thất bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân.
Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, dốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc.
Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp ḿnh là học tṛ. Quan nh́n ra sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đă hơi lúng túng, v́ chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà ụ thế nào? Nhưng đă trót th́ phải trét cũng ứng khẩu đọc:
Bà cụ mao như tuyết...
Quan gật đầu: - ừ, được đấy!
Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:
Tứ túc cương như thiết.
Quan cau mày: - ư hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi!
Mừng quá, anh này đọc một mạch:
Tướng công kỵ bà cụ,
Bà cụ tẩu như phi.
Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông. Đứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh".
Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa và lưng cho cân.
BACK TO TOP
20. Cô dâu thử tài chú rể
Tối hôm động pḥng, cô dâu đóng cửa buồng không cho chú rể vào, ra một vế câu đối, bảo đối được mới mở cửa. Cô dâu đọc:
Hang Thiên Thai, then khóa động đào, đóng chặt lại kẻo chàng Lưu quen lối cũ
Cô dâu đă dùng điển "Lưu thần nhập Thiên Thai" để ra câu đối. Nhưng cú rể không phải tay vừa, dùng luông điển "Bái Công nhà Hán dẫn quân vào cửa Hàm Cốc", đôi lại:
Cửa Hàm Cốc, lỏng khuôn tạo hóa, mở toang ra cho ông Bái dân quân vào.
Cô dâu chịu là đối giỏi và mở toang ngay cửa ra để đón chú rể vào.
BACK TO TOP
21. Làm theo bố vợ
Có anh chàng kia, tính rất khù khờ. Biết thế nên trước khi anh ta đi làm rể, mẹ anh ta đă đinh ninh dặn ḍ:
- Thấy bố vợ làm ǵ th́ con phải làm theo, chớ đừng hếch mắt lên mà nh́n, người ta cười cho, nghe không?
Nhớ lời mẹ dặn, một hôm bố vợ đang cuốc đất, anh ta chạy lại đỡ lấy cuốc nói:
- Thầy để con làm cho.
Ông bố vợ vui vẻ trao cuốc cho, rồi đi trồng chuối. Thấy thế, anh ta lại chạy theo và bảo để đó anh làm cho.
Lần này ông bố vợ không nói ǵ cả, bỏ đi đốn tre. Anh ta lại chạy theo giật lấy dao . Bực ḿnh v́ anh con rể giành mất việc mà chẳng làm xong việc ǵ, ông ta bỏ về nhà. Dọc đường cái khăn bịt đầu vướng phải cành tre, ông ta cũng không buồn nhặt, cứ thế đi. Anh con rể không có khăn cũng vội cởi ngay áo treo lên cành tre, rồi tất tả chạy theo bố vợ về.
Về đến nhà, ông ta hầm hầm chạy vào buồng vợ sinh sự với vợ:
- Đồ ngu! Chọn thế nào mà lại vớ phải một thằng rể điên. Sáng nay chẳng làm được việc ǵ với nó cả!
Hai vợ chồng căi nhau, rồi ông ta đạp cho vợ một đạp.
Anh rể vừa hộc tốc chạy về, thấy thế cũng co cẳng đạp cho mẹ vợ thêm một đạp nữa ngă lăn kềnh.
BACK TO TOP
22. Nguyện vọng của anh lười
Có một anh suốt ngày đêm chỉ nằm một chỗ, có hai bữa cơm cũng không muốn há miệng ăn. Thế là chết đói. Xuống âm phủ, Diêm Vương bắt đầu làm kiếp mèo. Anh ta bèn tâu:
- Muôn tâu Đại Vương, Đại Vương bắt hóa kiếp mèo, th́ xin cho được một bộ lông đen tuyền, chỉ có cái mũi là lông trắng mà thôi.
Diêm Vương không hiểu ư ra làm sao, hỏi lại:
- Để làm ǵ?
Anh ta tâu:
- Để khi con nằm trong xó tối chuột không trông thấy, chỉ thấy cái đốm trắng, uưởng là cục mỡ, chạy lại gặm, thế là con cứ việc há mồm ra ăn thịt, không mất công ŕnh bắt nữa.